Znajdź nieruchomość

Wybrane Oferty

Regulamin najem24.pl

REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany w dalszej części: „Regulaminem”.

 

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć używanych w Regulaminie: 
    Usługodawca    NAJEM24.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-258) przy al. Grunwaldzkiej 164/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000587433 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 5.000 zł, posługująca się NIP 5833189260, nr REGON 363039989, adres e-mail do kontaktu kontakt(at)najem24.pl
    Użytkownik   podmiot korzystający z Serwisu
    Usługobiorca   osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usług
    Usługi   usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, o których mowa w §2 ust. 1. Regulaminu
    Serwis   strona internetowa dostępna pod adresem www.najem24.pl, której treść stanowi własność Usługodawcy
 2. Regulamin oraz ogólne warunki umów na Usługi opublikowane w Serwisie stanowią wzorce umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego.
 3. Treści publikowane w Serwisie, poza wyraźnie oznaczonymi, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

§2.

Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w zakresie:
  1. publikowania w Serwisie przez Usługobiorców ogłoszeń dotyczących kupna, sprzedaży, najmu lub zamiany nieruchomości,
  2. publikowania w Serwisie przez Usługobiorców ogłoszeń dotyczących oferowanych przez siebie produktów lub świadczonych usług,
  3. publikowania w Serwisie przez Usługobiorców danych prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.
 2. Ogólne warunki umów (dalej: OWU) na poszczególne Usługi określone zostały we wzorcach stanowiących załączniki do Regulaminu. Postanowienia Regulaminu są integralną częścią OWU. Pojęcia użyte w OWU mają takie samo znaczenie, jak pojęcia w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej.
 3. Wysokość wynagrodzenia Usługodawcy oraz sposób zapłaty określone zostały w OWU.
 4. Treści publikowane w Serwisie, dostępne dla Użytkowników bezpłatnie, nie stanowią usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

§3.

Rejestracja

 1. Niezarejestrowany Użytkownik może jedynie przeglądać zasoby umieszczone przez Usługodawcę w Serwisie jako bezpłatne, w tym w szczególności ogłoszenia.
 2. Tylko zarejestrowany Użytkownik może być Usługobiorcą.
 3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna.
 4. W celu Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz, w którym należy podać:
  1. w przypadku osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej: 
   • adres e-mail,           
   • hasło  
   • płeć
   • datę urodzenia
   • imię          
   • nazwisko, 
   • adres zamieszkania, w tym: państwo, województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulice z numerem,
   • telefon;
  2. w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, oraz osób fizycznych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej: 
   • adres e-mail,           
   • hasło,  
   • nazwę
   • datę urodzenia
   • nr NIP, w przypadku jego braku nr REGON
   • adres firmy, w tym: państwo, województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulice z numerem,
   • stanowisko osoby do kontaktu,
   • imię osoby do kontaktu,       
   • nazwisko osoby do kontaktu, 
   • e-mail osoby do kontaktu,
   • telefon osoby do kontaktu,
   • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub sprzedaży wybudowanych przez siebie budynków (developing) Użytkownik, w celu skorzystania z dodatkowych opcji dostępnych dla takich podmiotów, zobowiązany jest zaznaczyć w formularzu, iż jest Użytkownikiem „BIURO NIERUCHOMOŚCI”.
 5. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza Użytkownik otrzyma wiadomość na wskazany adres e-mail, w celu potwierdzenia rejestracji. Momentem zarejestrowania jest potwierdzenie rejestracji zgodnie z wytycznymi wskazanymi w otrzymanej wiadomości e-mail.
 6. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych wskazanych przy rejestracji, ich prostowania, uzupełniania, uaktualniania oraz usunięcia. 
 7. W celu sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia lub usunięcia swoich danych Użytkownik zobowiązany jest wysłać na adres e-mail Usługodawcy kontakt(at)najem24.pl stosowny wniosek.Użytkownik po dokonaniu sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia lub usunięcia swoich danych otrzyma potwierdzenie o dokonanej czynności na adres e-mail wskazany przy rejestracji.
 8. Otrzymanie potwierdzenia o usunięcie danych Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.
 9. Dane wskazane podczas rejestracji przez Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

§4.

Sposób zawierania umów na usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Warunkiem zawarcia umowy na Usługę jest rejestracja Usługobiorcy w Serwisie, zgodnie z §3 Regulaminu.
 2. W celu zawarcia umowy Usługobiorca zobowiązany jest:
  1. dokonać wyboru Usługi,
  2. uzupełnić dane dotyczące zamawianej Usługi w formularzu i zatwierdzić zaznaczając „✔”,
  3. potwierdzić zawarcie umowy zgodnie z wytycznymi wskazanymi w otrzymanej wiadomości e-mail.
 3. Momentem zawarcia umowy jest dokonanie czynności wskazanej w ust. 2 pkt c) niniejszego paragrafu.
 4. Usługobiorca może jednocześnie zawrzeć z Usługodawcą umowy na więcej niż jedną Usługę, wybierając odpowiednią opcję w Formularzu.
 5. O zawarciu umowy Usługobiorca jest automatycznie powiadamiany na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.Informacja o zawartych umowach zapisana zostaje w profilu Użytkownika. Użytkownik ma wgląd do wszystkich umów, które zostały przez niego zawarte. 

§5. 

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy zgodnie z §4 Regulaminu, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub elektronicznie na adres e-mail Usługodawcy kontakt(at)najem24.pl, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 2. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie przysługuje w wypadku, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po wykonaniu Usługi przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Zapisy niniejszego paragrafu nie znajdują zastosowania w sytuacji, kiedy Usługobiorca jest przedsiębiorcą.
 5. Wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu, zgodnie z §3 ust. 7 Regulaminu, pozostaje bez wpływu na skuteczność umów zawartych przed wyrejestrowaniem.

§6.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności świadczonej Usługi z Regulaminem lub niezgodności Regulaminu z   przepisami prawa polskiego.
 2. Reklamacje mogą być kierowane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt(at)najem24.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji niezarejestrowanych Użytkowników jest wskazanie w treści reklamacji danych Użytkownika wymienionych w §3 ust. 4 Regulaminu.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 od daty jej zgłoszenia.
 5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazywane Użytkownikowi w takiej samej formie, jak reklamacja została złożona.

§7.

Informacja handlowa

 1. Podczas rejestracji, zgodnie z § 3 Regulaminu, Użytkownik ma prawo wyrażenia zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych. 
 2. Użytkownik ma prawo do zrezygnowania w każdym momencie z otrzymywania informacji handlowych. 
 3. Rezygnacja przez Użytkownika z otrzymywania informacji handlowych może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy kontakt(at)najem24.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy. 

§8.

Załączniki

 1. Polityka prywatności.
 2. OWU - Ogólne warunki umowy na opublikowanie ogłoszenia dotyczącego kupna, sprzedaży, najmu lub zamiany nieruchomości.
 3. Ogólne warunki umowy na publikowanie przez BIURA NIERUCHOMOŚCI pakietów ogłoszeń dotyczących kupna, sprzedaży, najmu lub zamiany nieruchomości.
 4. Ogólne warunki umowy na opublikowanie ogłoszenia dotyczącego oferowanego przez Usługobiorcę produktu lub świadczonej przez Usługobiorcę usługi.
 5. Ogólne warunki umowy na opublikowanie danych prowadzonego przez Usługobiorcę przedsiębiorstwa.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§9.

Postanowienia końcowe 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca  są następujące:
  1. Użytkownik chcący uzyskać dostęp do Serwisu musi posiadać komputer i łącze internetowe spełniające wymagania określone w Regulaminie. 
  2. W celu prawidłowego korzystania z usług wymagane jest: 
   • łącze o przepustowości co najmniej 0.5 Mbit/s,
   • oprogramowanie: 
    • przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer 8, Firefox 3.6, Google Chrome 10, Safari 5, Opera 10 lub kompatybilne (zalecane jest stosowanie najnowszej wersji oprogramowania), 
    • włączona obsługa technologii JavaScript oraz tzw. „cookies”, 
    • zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 10 lub nowszej, współpracującego z przeglądarką internetową, 
    • System Operacyjny Windows( XP/SP3, Vista, 7, 8 lub nowszy), Linux, Mac OS lub kompatybilny w zakresie korzystania z oprogramowania wymienionego powyżej. 
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych oraz oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika. 
 2. Wszelkie treści publikowane w Serwisie stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w związku z treścią Serwisu. Treści publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porad w żadnym zakresie.
 4. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu. Udostępnienie Użytkownikom Regulaminu ze zmianamiodbywać się będzie poprzez jego umieszczenie w Serwisie. Użytkownik, który jest zarejestrowany w Serwisie, otrzyma informację o zmianach w Regulaminie na adres e-mail wskazany przy rejestracji.
 5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami, jest ono nieważne. Pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Nasza ankieta

 
 

Nasi partnerzy:


Asari
 
Galactica